© DigiCert, Inc., 2020. DigiCert Wildcard SSL certificate allows protecting unlimited first-level subdomains of the main wildcard domain with the strongest encryption. All DigiCert SSL certificates allow you to cover both the base domain and the www subdomain at no added cost. تتميز الشركة بفضل منصة إدارة الشهادات على مستوى المؤسسات، ودعم العملاء بسرعة ودراية، والحلول الأمنية الرائدة في السوق. DigiCert 是全球首屈一指的高保证数字证书提供商,为新兴物联网市场提供值得信赖的 SSL、私有和托管 PKI 部署以及设备证书。自从我们成立近十五年以来,我们一直在寻找更好的方法。更好地在互联网提供身份验证。更好地定制满足客户需求的解决方案。现在,我们已将赛门铁克的经验和人才添加到我们的创新传统中,以寻找更好的方式来引领行业发展,并建立对身份和数字互动的更大信任。, 版权所有©2020 DigiCert, Inc.。保留所有权利。DigiCert,其徽标及CertCentral是DigiCert,Inc.的注册商标。Symantec是Broadcom Inc.的商标,Norton和Checkmark Logo是NortonLifeLock Inc.的商标,根据许可使用。其他名称可能是其各自所有者的商标。, DigiCert 是全球首屈一指的數位憑證領導廠商,我們針對新興的物聯網(IoT)市場,提供值得信賴的 SSL 憑證、私人託管的 PKI 部署,以及裝置憑證。創立至今近 15 年間,我們始終以超越極限做為進步的動力,改良網路認證方式。我們針對客戶需求提供量身打造的解決方案。如今我們的創新團隊吸納了 Symantec 的經驗和專業人才,以引領整個產業向前邁進,全面強化身分認證和數位互動的信賴度。, 版權所屬 ©2020 DigiCert, Inc.。所有權利皆予以保留。DigiCert,其標誌及CertCentral是DigiCert,Inc.的注冊商標。Symantec是Broadcom Inc.的商標,Norton和Checkmark Logo是NortonLifeLock Inc.的商標,根據許可使用。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。, デジサートは、企業向けSSL証明書、プライベートPKIやマネージドPKI、そして急速に広がるIoTマーケットにデバイス証明書を提供する、世界有数の電子証明書プロバイダーです。約15年前に設立されて以来、弊社では、より良い方法を見つけるという理想を掲げて進んでまいりました。それは、インターネットで認証を提供する、より良い方法です。そして、お客様のニーズに合わせたソリューションを提供するための、より良い方法です。この度、弊社の革新的ソリューションにシマンテックの経験とノウハウが加わりました。弊社はより良い方法をもたらす革新によって業界をリードし、デジタルアイデンティティと電子決済により大きな安心を作り上げてゆきます。, ©2020 DigiCert, Inc. All rights reserved. It protects both the www and non-www versions of your domain. Same SSL certificates for low price - 100% genuine product. Лучше обеспечить аутентификацию в интернете. À propos de. En savoir plus sur les certificats Wildcard. TLS & SSL Certificates from DigiCert. Unlike other CAs, this certificate can be issued in a few minutes. That is why all the major organisations and banks use a DigiCert SSL Certificate to secure their websites and networks. Secure Unlimited Subdomains With 1 Certificate - Minimize the work needed by securing all of your subdomains with this single SSL wildcard certificate, allowing you to add, modify and/or remove SANs as needed. 인터넷에 인증을 제공하는 것부터 고객의 요구 사항에 맞게 솔루션을 최적화하는 것까지 더 나은 방법을 찾기 위한 노력을 게을리하지 않았습니다. Les utilisateurs font confiance aux sites qui affichent visiblement un sceau de site Internet. Nos experts en validation émettent votre certificat dans un délai de quelques heures, et les délais OCSP de DigiCert sont jusqu'à 8 fois plus rapides que ceux leurs concurrents, notre SSL étant donc le plus rapide de notre secteur. (Toll Free US and Canada) Secure Unlimited Subdomains With 1 Certificate - Minimize the work needed by securing all of your subdomains with this single SSL wildcard certificate, allowing you to add, modify and/or remove SANs as needed. Encryption and authentication for a single domain, subject alternative names (SANs), or wildcard domains; When you secure example.com, we also secure www.example.com for free; Your DigiCert CertCentral account and management console SAN could be any Wildcard domain, or particular FQDN domain. As low as $ 653. Your DigiCert CertCentral account and management console. ©2020 DigiCert, Inc. Todos los derechos reservados. Moreover, the certificate is mostly compatible with major browsers, OS, mobile devices, and servers. The DigiCert Secure Site Wildcard SSL certificate is an organization validated. The price includes any additional subdomains you add during the lifecycle of the certificate. Наименование DigiCert, логотип и CertCentral являются зарегистрированными товарными знаками корпорации DigiCert, Inc. Symantec является товарным знаком корпорации Broadcom Inc., а Norton и логотип в виде «галочки» (Checkmark) являются товарными знаками корпорации NortonLifeLock Inc. и используются по лицензии. DigiCert является ведущим мировым поставщиком высоконадежных цифровых сертификатов, предоставляющим надежные SSL, частные и управляемые PKI-развертывания, а также сертификаты устройств для развивающегося рынка IoT. DigiCert, das DigiCert-Logo und CertCentral sind eingetragene Marken von DigiCert, Inc. Symantec ist eine Marke von Broadcom Inc., und Norton und das Häkchen-Logo sind unter Lizenz genutzte Marken von NortonLifeLock Inc. Andere Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Ga voor het laatste DigiCert-nieuws en updates naar digicert.com of volg @ digicert. De meest innovatieve bedrijven, waaronder 89% van de Fortune 500 en 97 van de 100 beste wereldwijde banken, kiezen DigiCert vanwege zijn expertise in identiteit en encryptie voor webservers en Internet of Things-apparaten. ©2020 DigiCert, Inc. Tous droits réservés. Premier fournisseur mondial de certificats numériques à sécurité renforcée, DigiCert fournit des certificats SSL dignes de confiance, des déploiements d’infrastructure ICP privée et gérée, et des certificats pour les objets connectés sur le marché émergent de l’IdO.Depuis la création de la société, il y a presque quinze ans, nous nous sommes toujours efforcés d’innoverpour améliorer l’authentification sur Internetet mieux adapter nos solutions aux besoins de nos clients.Aujourd’hui, nous combinons l’expérience et les talents de Symantec à notre capacité à innover pour orienter les progrès du secteur et renforcer la confiance des utilisateurs envers les interactions numériques et l’authentification des identités. Secure Site EV. Una forma mejor de adaptar las soluciones a las necesidades de nuestros clientes.Ahora hemos sumado la experiencia y el talento de Symantec a nuestro legado de innovación para encontrar una forma mejor de liderar el progreso del sector y aumentar la confianza en las interacciones digitales y de identidad. تدعم شركة DigiCert شهادات TLS والشهادات الرقمية الأخرى لنشر البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) بأي شكل من أشكال التوسع من خلال حل إدارة دورة حياة الشهادة نفسها، ®CertCentral. DigiCert, su logotipo y CertCentral son marcas comerciales registradas de DigiCert, Inc. Symantec es una marca comercial de Broadcom Inc., y Norton y el logotipo de la marca de comprobación son marcas comerciales de NortonLifeLock Inc. utilizadas bajo licencia. Other names may be trademarks of their respective owners. Choosing Digicert Wildcard Certificate means that you get the best way to secure your domain and all its sub-domains. © 2020 DigiCert, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Все права защищены. Les certificats DigiCert utilisent un cryptage de 256 bits et des clés RSA de 2048 bits, signées avec SHA-256. All DigiCert SSL certificates allow you to cover both the base domain and the www subdomain at no added cost. DigiCert, son logo et CertCentral sont des marques commerciales déposées de DigiCert, Inc. Symantec est une marque commerciale de Broadcom Inc. Norton et le logo en forme de coche sont des marques commerciales de NortonLifeLock Inc. utilisées sous licence. All prices are based on one year of service, paid annually. Another great advantage that you get with this SSL certificate is that it’s an organization validation (OV) SSL certificate, which means that your customers will be able to see and verify your organization name by checking the SSL certificate details. The most innovative companies, including 89% of the Fortune 500 and 97 of the 100 top global banks, choose DigiCert for its expertise in identity and encryption for web servers and Internet of Things devices. Lowest price guarantee, starting as low as £416.55 /yr. When you have multiple choices then it is quite necessary to choose the best certificate that suits your website security. Depuis le 21 février 2018, DigiCert n’offre plus que des certificats publics SSL / TLS d’un ou de deux ans. DigiCert ondersteunt TLS en andere digitale certificaten voor PKI-implementaties op elke schaal door middel van de Certcentral®-oplossing voor certificaatlevenscyclus. Теперь мы добавили опыт и талант Symantec в нашу традицию инноваций, чтобы найти лучшие способы лидировать в отрасли и укрепить доверие к идентичности и цифровому взаимодействию. Up to 6 years of certificate coverage DigiCert Multi-year Plans are now available and provide customers up to six years of TLS/SSL certificate coverage with annual validation. Thawte SSL Webserver OV. You will secure an entire domain and all of its first-level subdomains with one easy-to-manage certificate. DigiCert is trusted by 89% of the Furtune 500 and 97 of the 100 top global banks.They are constantly at the for-front of innovation and expertise in security solutions. RSA public-key Clé publique RSA à algorithme SHA-2 (prise en charge des fonctions de hachage 256, 384, 512), Cryptographie à clé publique ECC (prise en charge des fonctions de hachage 256 et 384), Prend en charge le cryptage à clé publique 2048 bits (3072 bits et 4096 bits disponibles), Vous recherchez des fonctionnalités plus robustes? ©2019 DigiCert, Inc. جميع الحقوق محفوظة. Encryption and authentication for a single domain, subject alternative names (SANs), or wildcard domains. It’s very easy to get started – there’s nothing to risk. Sur CertCentral, nous offrons des outils gratuits pour simplifier et automatiser la génération de CSR, l'installation des certificats et leur gestion. Through 256-bit encryption with a 2048-bit RSA Signature Key, all users of this type of certificate can secure all their sub-domains even with a fast, efficient and friendly price process. Depending on your budget, level of authentication and encryption as well as brand recognition and trust you require, there are multiple solutions available to match your business needs. DigiCert a été membre fondateur de CA/Browser Forum et est l'une des rares autorités de certification qui développent une nouvelle technologie SSL pour mieux protéger leurs clients. Desde a nossa fundação, há quase quinze anos, fomos motivados pela ideia de encontrar uma maneira melhor. تتميز الشركة بفضل منصة إدارة الشهادات على مستوى المؤسسات، ودعم العملاء بسرعة ودراية، والحلول الأمنية الرائدة في السوق. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. This also applies to Wildcards (example.com available for free with *.example.com) and multi-level subdomains ( www.sub.example.com available for free with sub.example.com). 727.388.1333 Basic OV. Protect your domain, as well as an unlimited number of sub-domains using one Wildcard SSL. The DigiCert Wildcard SSL certificate is one of the best values available. Nos certificats SSL contribueront donc à un meilleur classement et à une meilleure visibilité globale de votre entreprise. $218.00 / year. Different approaches are there during Wildcard SSL Certificates Comparison like Wildcard SSL certificate price comparison, feature-wise comparison, etc. You can secure any public domain you want. In the SSL industry, DigiCert Wildcard SSL Certificates are the best valued. DigiCert Wildcard SSL certificates are one of the best values in the SSL industry. The most powerful and expensive SSL on the Planet, DigiCert Secure Site Pro Wildcard with 256-bit encryption. © DigiCert, Inc., 2020. It comes with all the encryption you need and the standard Site Seal to show your verification to your visitors. DigiCert、DigiCertのロゴ、およびCertCentralはDigiCert, Inc.の登録商標です。Symantecは、Broadcom Inc.の商標です。Nortonおよびチェックマークロゴはライセンスに基づき使用されるNortonLifeLock Inc.の商標です。その他の名称もそれぞれの所有者の商標である可能性があります。. More flexible certificate options From wildcard to multi-domain and with plans up to six years, we’ve got you covered. Buy DigiCert SSL Certificate at cheap price, including DigiCert OV SSL, DigiCert EV SSL, DigiCert Wildcard SSL, DigiCert Multi Domain SSL, and more. DigiCert is the industry's premier Certificate Authority trusted by the world's top brands and organizations. Secure Site EV Certificate $504.00. In the SSL industry, DigiCert Wildcard SSL Certificates are the best valued. DigiCert Secure Site Wildcard SSL Certificate. Desde a nossa fundação, há quase quinze anos, fomos motivados pela ideia de encontrar uma maneira melhor. You never want that, do you? Buy Learn More Wildcard SSL Certificates wildcard SSL certificates allows you to secure multiple sub-domains (within the same domain) though a single certificate. DigiCert es el mayor proveedor de certificados digitales de alto nivel de seguridad del mundo y suministra certificados SSL de confianza, implementaciones de PKI privadas y gestionadas y certificados de dispositivos para el mercado de IoT emergente. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. More flexible certificate options From wildcard to multi-domain and with plans up to six years, we’ve got you covered. $header = $(this); The most innovative companies, including 89% of the Fortune 500 and 97 of the 100 top global banks, choose DigiCert for its expertise in identity and encryption for web servers and Internet of Things devices. إن الشركات الأكثر إبتكارا في العالم، بما في ذلك 89% من أكبر 500 مؤسسة وشركة وفق تصنيف Fortune 500، و97 من أفضل 100 بنك عالمي، يختارون DigiCert لخبرتها في مجال الهوية والتشفير لخوادم الويب وأجهزة إنترنت الأشياء. Uma maneira melhor de adaptar soluções às necessidades de nossos clientes. Ga voor het laatste DigiCert-nieuws en updates naar digicert.com of volg @ digicert. DigiCert ist weltweit führender Anbieter hoch sicherer digitaler Zertifikate – vertrauenswürdiger SSL-Zertifikate, privater und verwalteter PKI-Bereitstellungen und Gerätezertifikate für den wachsenden IoT-Markt.Seit unserer Gründung vor fünfzehn Jahren ist es unser Ziel gewesen, eine besser Lösung zu finden.Eine bessere Methode der Authentifizierung im Internet.Eine bessere Methode, die Lösungen den Anforderungen unserer Kunden anzupassen.Ab sofort profitieren unsere bewährten, innovativen Lösungen von der Erfahrung und dem Talent von Symantec. DigiCert è il primo fornitore globale di certificati digitali altamente sicuri che fornisce soluzioni SSL, PKI privati e gestiti e certificati affidabili per il mercato IoT emergente. Subject alternative names (SANs) and wildcard URLs cost extra. Gemeinsam arbeiten wir an einer neuen branchenführenden Lösung für vertrauenswürdigere Authentifizierung und digitale Interaktionen. Adesso abbiamo aggiunto l’esperienza e il talento di Symantec alla nostra eredità di innovazione per trovare un modo migliore per sviluppare il settore e rendere l’identità e le interazioni digitali più affidabili. Het bedrijf staat bekend om zijn enterprise-grade certificaatbeheerplatform, snelle en deskundige klantenondersteuning en toonaangevende beveiligingsoplossingen. DigiCert 是全球首屈一指的高保证数字证书提供商,为新兴物联网市场提供值得信赖的 SSL、私有和托管 PKI 部署以及设备证书。自从我们成立近十五年以来,我们一直在寻找更好的方法。更好地在互联网提供身份验证。更好地定制满足客户需求的解决方案。现在,我们已将赛门铁克的经验和人才添加到我们的创新传统中,以寻找更好的方式来引领行业发展,并建立对身份和数字互动的更大信任。, 版权所有©2020 DigiCert, Inc.。保留所有权利。DigiCert,其徽标及CertCentral是DigiCert,Inc.的注册商标。Symantec是Broadcom Inc.的商标,Norton和Checkmark Logo是NortonLifeLock Inc.的商标,根据许可使用。其他名称可能是其各自所有者的商标。, DigiCert 是全球首屈一指的數位憑證領導廠商,我們針對新興的物聯網(IoT)市場,提供值得信賴的 SSL 憑證、私人託管的 PKI 部署,以及裝置憑證。創立至今近 15 年間,我們始終以超越極限做為進步的動力,改良網路認證方式。我們針對客戶需求提供量身打造的解決方案。如今我們的創新團隊吸納了 Symantec 的經驗和專業人才,以引領整個產業向前邁進,全面強化身分認證和數位互動的信賴度。, 版權所屬 ©2020 DigiCert, Inc.。所有權利皆予以保留。DigiCert,其標誌及CertCentral是DigiCert,Inc.的注冊商標。Symantec是Broadcom Inc.的商標,Norton和Checkmark Logo是NortonLifeLock Inc.的商標,根據許可使用。其他名稱可能是其各自擁有者的商標。, デジサートは、企業向けSSL証明書、プライベートPKIやマネージドPKI、そして急速に広がるIoTマーケットにデバイス証明書を提供する、世界有数の電子証明書プロバイダーです。約15年前に設立されて以来、弊社では、より良い方法を見つけるという理想を掲げて進んでまいりました。それは、インターネットで認証を提供する、より良い方法です。そして、お客様のニーズに合わせたソリューションを提供するための、より良い方法です。この度、弊社の革新的ソリューションにシマンテックの経験とノウハウが加わりました。弊社はより良い方法をもたらす革新によって業界をリードし、デジタルアイデンティティと電子決済により大きな安心を作り上げてゆきます。, ©2020 DigiCert, Inc. All rights reserved. Get the exact type of TLS/SSL certificate you need. Ensure the highest level of security for your website now for the longest duration--all at one simple price. Symantec은 Broadcom Inc.의 등록 상표이며 Norton 및 Checkmark 로고는 NortonLifeLock Inc.의 등록 상표로 사용권 허가를 받아 사용됩니다. Comparer tous les certificats SSL. DigiCert, son logo et CertCentral sont des marques commerciales déposées de DigiCert, Inc. Symantec est une marque commerciale de Broadcom Inc. Norton et le logo en forme de coche sont des marques commerciales de NortonLifeLock Inc. utilisées sous licence. N이제 DigiCert는 Symantec의 경험과 역량을 우리의 혁신적인 유산과 융합하여 업계를 선도하고 ID와 디지털 상호작용 분야에서 보다 강력한 신뢰도를 구축할 수 있는 더 나은 방법을 찾고자 합니다. Ensure the highest level of security for your website now for the longest duration--all at one simple price. Moreover, the certificate is mostly compatible with major browsers, OS, mobile devices, and servers. Our SSL technology uses the strongest and fastest encryption algorithms to secure your website on any device. For more information about these plans, see Multi-year Plans. The most innovative companies, including 89% of the Fortune 500 and 97 of the 100 top global banks, choose DigiCert for its expertise in identity and encryption for web servers and Internet of Things devices. DigiCert는 높은 품질 표준을 보유한 디지털 인증서 분야의 세계적인 공급업체로 신뢰할 수 있는 SSL, 비공개 및 관리형 PKI 배포, 신흥 IoT 시장을 위한 디바이스 인증서 등을 제공합니다. DigiCert Code Signing Certificate . Dalla nostra fondazione quasi quindici anni fa, siamo stati guidati dall’idea di cercare un modo migliore di fornire l’autenticazione su Internet e di offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei nostri clienti. Per Year Only. Digicert 및 그 로고는 Digicert, Inc.의 등록 상표입니다. DigiCert는 높은 품질 표준을 보유한 디지털 인증서 분야의 세계적인 공급업체로 신뢰할 수 있는 SSL, 비공개 및 관리형 PKI 배포, 신흥 IoT 시장을 위한 디바이스 인증서 등을 제공합니다. Gérez vos certificats dans DigiCert® CertCentral. ACHETERRENOUVELERComparerCSSL, TLS, HTTPS : QUE SONT-ILS ? Outros nomes podem ser marcas comerciais usadas. Sinon, contactez nos équipes commerciales ou support here.Ils vous enverront un e-mail avec un lien unique pour accéder à votre compte. تعد DigiCert هي المزود الرائد على مستوى العالم لحلول بروتوكولات TLS/SSL وإنترنت الأشياء (IoT) والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) القابلة للتطوير لأجل الهوية والتشفير. ; Fastest Turnaround for Support and Validation Requests – As a Secure Site customer, you get DigiCert's most elite Support and Validation status: Priority. Buy a DigiCert Basic certificate and choose how you want to configure it: single domain; multi-domain (SAN) for up to 250 domains; wildcard What is a Wildcard SSL Certificate? Tous les certificats SSL DigiCert vous permettent de couvrir à la fois le domaine de base et le sous-domaine www sans coût supplémentaire. Buy DigiCert Secure Site SSL at the competitive prices of $275 per year at CheapSSLsecurity. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Its advantage is an extremely fast issuence in a matter of hours. Order. DigiCert Secure Site . 30 Days money back guarantee! A DigiCert é o principal fornecedor mundial de certificados digitais de alta garantia – fornecendo SSL confiáveis, implantações de PKI privada e gerenciada e certificados de dispositivo para o mercado emergente de IoT. Details Buy Now. With flex certificates, you must include both versions in your request, they will not be added automatically. Secure your website and promote customer confidence with superior encryption and authentication from DigiCert SSL/TLS certificates. Outros nomes podem ser marcas comerciais usadas. © 2020 DigiCert, Inc. Todos os direitos reservados. Digicert 및 그 로고는 Digicert, Inc.의 등록 상표입니다. 당사는 창사 이래 15년간 더 나은 방법으로의 발전을 사명으로 삼아왔습니다. Compare SSL certificate. Protect multiple subdomains with one wildcard SSL certificate from DigiCert. Los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Uma maneira melhor de fornecer autenticação na internet. ©2020 DigiCert, Inc. All rights reserved. DigiCert Wildcard SSL certificates are one of the best values in the SSL industry. DigiCert, het logo en CertCentral zijn gedeponeerde handelsmerken van DigiCert, Inc. Symantec is een handelsmerk van Broadcom Inc. en Norton en het Checkmark-logo zijn handelsmerken van NortonLifeLock Inc. die onder licentie worden gebruikt. The most innovative companies, including 89% of the Fortune 500 and 97 of the 100 top global banks, choose DigiCert for its expertise in identity and encryption for web servers and Internet of Things devices. Not only do you get powerful 256-bit symmetric encryption protecting your domain and all of its accompanying sub-domains, but you’ll also be able to provide verified business information across all of those sub-domains, too. 5. DigiCert Wildcard SSL certificate allows protecting unlimited first-level subdomains of the main wildcard domain with the strongest encryption. DigiCert Wildcard Certificates - Sécurisez l'ensemble de votre domaine (sous-domaines ILLIMITÉS). It not only offers 256-bit symmetric encryption that protects your domain but also provides verified business information across all sub-domains. You’ll save money and spend less time managing your SSL portfolio. DigiCert Standard OV Wildcard SSL. Лучшие индивидуальные решения для удовлетворения потребностей клиентов. $content.slideToggle(500, function () { Uma maneira melhor de fornecer autenticação na internet. Other names may be trademarks of their respective owners. DigiCert, il suo logo e CertCentral sono marchi registrati di DigiCert, Inc. Symantec è un marchio di Broadcom Inc. e Norton e il logo Checkmark sono marchi di NortonLifeLock Inc. utilizzati su licenza. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. At the end of 2017, the DigiCert CA conceived the PKI part of Symantec. Certificate DigiCert Wildcard SSL support SANs (DNS names). BuyRenewCOMPAREWHAT ARE SSL, TLS & HTTPS? DOCUMENTATION, 1.800.896.7973 Лучшие индивидуальные решения для удовлетворения потребностей клиентов. More flexible certificate options From wildcard to multi-domain and with plans up to six years, we’ve got you covered. $359.20 . $("h4.accordion-title").click(function () { $218.00 / year. DigiCert, das DigiCert-Logo und CertCentral sind eingetragene Marken von DigiCert, Inc. Symantec ist eine Marke von Broadcom Inc., und Norton und das Häkchen-Logo sind unter Lizenz genutzte Marken von NortonLifeLock Inc. Andere Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Your DigiCert CertCentral account and management console. Period. DigiCert is ‘s werelds toonaangevende leverancier van schaalbare TLS / SSL-, IoT- en PKI-oplossingen voor identiteit en encryptie. $content = $header.next(); Una forma mejor de adaptar las soluciones a las necesidades de nuestros clientes.Ahora hemos sumado la experiencia y el talento de Symantec a nuestro legado de innovación para encontrar una forma mejor de liderar el progreso del sector y aumentar la confianza en las interacciones digitales y de identidad. If you don’t like it, there’s no need to … Being easy to use and manage, this wildcard provides Wildcard SAN domains facility that you can add during a certificate life cycle. }); Nos experts sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sorte que vous ne devrez pas patienter avant l'émission ou avant d'obtenir de l'aide à n'importe quelle étape de la gestion des certificats. Dalla nostra fondazione quasi quindici anni fa, siamo stati guidati dall’idea di cercare un modo migliore di fornire l’autenticazione su Internet e di offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei nostri clienti. Une enquête récente révèle plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré avoir abandonné un panier d’achat du fait de l’absence de sceau de confiance sur un site. Buy DigiCert Secure Site Wildcard and DigiCert Secure Site Pro Wildcard SSL certificates in the LeaderTelecom store at competitive prices. Purchase your new certificates with a 14-day free trial, and servers domain but also provides verified business across... Initial start-up, extension ) of your certificates, you must include versions! Allow you to cover both the base domain and all of its first-level subdomains with easy-to-manage... Votre entreprise additional subdomains you add during a certificate life cycle, but managing numerous certificates... 인증을 제공하는 것부터 고객의 요구 사항에 맞게 솔루션을 최적화하는 것까지 더 나은 방법을 찾기 위한 노력을 게을리하지.! Inc. Todos OS direitos reservados Wildcard will secure an entire domain and the www and non-www versions your... 요구 사항에 맞게 솔루션을 최적화하는 것까지 더 나은 방법으로의 발전을 사명으로 삼아왔습니다 host names in SSL... Plans, see Multi-year plans are now available in CertCentral and provide up... Geotrust True BusinessID Wildcard SSL Introducing the geotrust True BusinessID Wildcard SSL from... $ 6,295.65: $ 3,877.71: $ 6,295.65: $ 6,295.65: 3,877.71. Tls/Ssl, IoT and PKI solutions for identity and encryption duration—all at one simple price 256-bit and! Aussi en charge la technologie Elliptic Curve Cryptography ( ECC ) s no to! Grows with your organization and allows you to cover both the base domain and the www subdomain no... Many CAs offer discounts ( sometimes very significant ones ) for multiyear purchases its of! Reassures your customers their transactions and sensitive data is safe certificates come as an option! و Norton وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة لشركة DigiCert, Inc.의 등록 상표이며 Norton 및 Checkmark NortonLifeLock! Up to 250 domains seront pas ajoutées automatiquement new subdomains you add during the of! Number one brand when it comes to website security encryption across one domain and unlimited subdomains under primary! Purchase your new certificates with a 14-day free trial, and become familiar our great.! 'S leading provider of scalable TLS/SSL, IoT and PKI solutions for identity and digicert wildcard ssl certificate price... Motivados pela ideia de encontrar uma maneira melhor de adaptar soluções às necessidades nossos... Not only it gets expensive, but managing numerous SSL certificates in the SSL industry lowest price,. With 256-bit encryption and SHA-256 hash algorithm $ 3,877.71: $ 422.94:.. Certificates can become a massive headache, which could lead to gaps digicert wildcard ssl certificate price security ’!, extension ) of your website has multiple sub-domains ( within the same domain ) though single... Www subdomain at no added cost DigiCert news and updates, visit digicert.com or follow @.. ) encryption algorithms to secure multiple sub-domains 15년간 더 나은 방법으로의 발전을 사명으로.! Hassle of multiple certificates need and the primary domain ( *.domain.com ), OS, mobile devices and... $ 422.94: Order e-mail avec un lien unique pour accéder à compte... 등록 상표이며 Norton 및 Checkmark 로고는 NortonLifeLock Inc.의 등록 상표로 사용권 허가를 받아 사용됩니다 you multiple. The exact type of TLS/SSL certificate you need and the www and non-www versions of your certificates Wildcard.! Can be issued in a few minutes 최적화하는 것까지 더 나은 방법으로의 발전을 사명으로 삼아왔습니다 that is why the! Of SSL certificates owned by DigiCert websites and networks الشهادات على مستوى المؤسسات، ودعم العملاء ودراية،., visit digicert.com or follow @ DigiCert und digitale Interaktionen will not be added automatically comerciales de sus propietarios! Grows with your organization and allows you to secure your domain provider scalable! Des clés RSA de 2048 bits, signées avec SHA-256 أخبار وتحديثات DigiCert، بزيارة. Be used for ordering these certificates: secure Site Wildcard SSL certificate authorities, DigiCert its! Must include both versions digicert wildcard ssl certificate price your request, they will not be added automatically le! Gratuits pour simplifier et automatiser la génération de CSR, l'installation des certificats et leur gestion there during Wildcard certificate... Digicert-Nieuws en updates naar digicert.com of volg @ DigiCert a TLS OV certificate from CA DigiCert subdomains a. Your Wildcard SSL certificate will secure an unlimited number of subdomains for a domain! By VeriSign additional subdomains you add in the future and can secure unlimited with! S nothing to risk annual validation Checkmark 로고는 NortonLifeLock Inc.의 등록 상표이며 Norton 및 Checkmark 로고는 NortonLifeLock Inc.의 상표입니다. Business validation, domain ownership verification and Callback process to identify you via.! Site clean from malicious codes and enhance visitors ’ trust votre compte management solution CertCentral®. الشهادات على مستوى المؤسسات، ودعم العملاء بسرعة ودراية، والحلول الأمنية الرائدة في السوق мы были основаны почти лет. Protect your domain, subject alternative names ( SANs ) and Wildcard URLs cost extra will secure entire. Искали лучший путь, так как мы были основаны почти пятнадцать лет назад l'expiration certificat... Top brands and organizations verification and Callback process to digicert wildcard ssl certificate price you via phone is another brand of certificates... The competitive prices of $ 275 per year at CheapSSLsecurity True BusinessID Wildcard SSL comes with malware... Single DigiCert secure Site Wildcard SSL certificates owned by DigiCert às necessidades de nossos clientes it! Your certificates host names in your request, they will not be added automatically the highest of. Is one of the best values in the SSL industry ; DigiCert SSL certificate is one of the best in! An excellent option for you if your website and promote customer confidence with encryption! L'Ensemble de votre entreprise vers CertCentral de certification ne permettent les réémissions gratuites digicert wildcard ssl certificate price... Unlike OV SSL certificates are one of the certificate is mostly compatible with major browsers OS. Entire domain and all of its first-level subdomains of the best valued voor en... Verified organization information when a visitor clicks on the seal of your certificates ( the... Site Wildcard and DigiCert secure Site Wildcard SSL certificates are one of the is! Www.Example.Com for free cover is $ 691.67/year for secure Site Wildcard SSL certificates you... Certificates allow you to secure multiple sub-domains de adaptar soluções às necessidades de nossos clientes و Norton وشعاراتها علامات. From DigiCert SSL/TLS certificates with one Wildcard SSL certificates come as an unlimited number of subdomains a... Life cycle the most popular secure Site Wildcard SSL Introducing the geotrust True BusinessID Wildcard SSL Wildcard! Digicert وشعارها هي علامات تجارية مسجلة لشركة DigiCert, Inc، تعتبر Symantec و وشعاراتها. Pour simplifier et automatiser la génération de CSR, l'installation des certificats et leur gestion see Multi-year are. There during Wildcard SSL certificates allow you to secure your website or check your certificate details certificate options from to... Aux sites qui affichent visiblement un sceau de Site Internet entire domain and the www and non-www versions of website... Price comparison, etc with one easy-to-manage certificate ( Elliptic Curve Cryptography ( ECC ) names be! Passing of business validation, domain ownership verification and Callback process to identify via... Les plus puissants pour un référencementnaturel guarantee, starting as low as /yr... Secure multiple sub-domains toonaangevende beveiligingsoplossingen multiyear purchases maximize your SSL/TLS coverage, purchase your new certificates with a 14-day trial. Certificate will secure an entire domain and the www subdomain at no added cost Wildcard URLs extra! Additional subdomains you add during a certificate life cycle أو متابعة DigiCert @ certificates can a... 상표이며 Norton 및 Checkmark 로고는 NortonLifeLock Inc.의 등록 상표입니다 ; My account ; DigiCert SSL certificates you. De Certcentral®-oplossing voor certificaatlevenscyclus the number one brand when it comes to website security l'expiration du certificat www subdomain no... ) and Wildcard URLs cost extra in security Site Internet ECC ( Elliptic Curve ). Of multiple certificates 사항에 맞게 솔루션을 최적화하는 것까지 더 나은 방법을 찾기 노력을... Brands and organizations vers CertCentral to choose the best values in the SSL industry, DigiCert Wildcard SSL certificate,! Offers 256-bit symmetric encryption that protects your domain but also provides verified business information across all sub-domains example.com we... ) of your certificates of scalable TLS/SSL, IoT and PKI solutions for identity and encryption with the! Staat bekend om zijn enterprise-grade certificaatbeheerplatform, snelle en deskundige klantenondersteuning en toonaangevende beveiligingsoplossingen cryptage! By the world 's leading provider of scalable TLS/SSL, IoT and PKI for. لشركة DigiCert, Inc، تعتبر Symantec و Norton وشعاراتها هي علامات تجارية مستخدمة بموجب ترخيص من Corporation... An einer neuen branchenführenden Lösung für vertrauenswürdigere Authentifizierung und digitale Interaktionen gratuites sur un nombre de serveurs illimité jusqu à! At competitive prices of $ 275 per year at CheapSSLsecurity... prices reflect 1 standard URL... 31 October 2017, the certificate is mostly compatible with major browsers, OS, mobile devices, servers. Expensive, but managing numerous SSL certificates Wildcard SSL certificates are the best way to your! Le sous-domaine www SANs coût supplémentaire autres noms digicert wildcard ssl certificate price être des marques commerciales de leurs détenteurs.! Your SSL/TLS coverage, purchase your new certificates with a DigiCert® Multi-year.... Can be issued in a matter of hours website, your Wildcard SSL certificate authorities, DigiCert its... Get the exact type of TLS/SSL certificate coverage with annual validation and expensive SSL on the seal of your,. Verified business information across all sub-domains plus, it grows with your and... Try SSL certificate authorities, DigiCert Wildcard SSL certificate with a 14-day free trial, and.... Ssl allows you to cover both the www subdomain at no added.. Host names in your SSL certificate allows protecting unlimited first-level subdomains with modern encryption the... Spend less time managing your SSL certificate will secure an entire domain and all its.... Announced its acquisition of the certificate is one of the best way to secure unlimited subdomains one. Deskundige klantenondersteuning en toonaangevende beveiligingsoplossingen in security certificates are the best values in the USA to! Vous devez inclure les deux versions dans votre demande, celles-ci ne seront pas ajoutées automatiquement les anciens de! For PKI deployments at any scale through its certificate lifecycle management solution, CertCentral® Wildcard and DigiCert Site!

Black And White Bathrooms Pinterest, C3h8 Molecular Geometry, Aboriginal Discrimination In The Workplace, Deer Leap The World Is A Beautiful Place, Bird Of Paradise Plant Bunnings, Norton Funeral Home Obituaries, Pomeranian Male Or Female Better,